Month: January 2021

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ด้วยงานศิลปะการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ด้วยงานศิลปะ

การเสริมพัฒนาการเด็กงานศิลปะ

            การพัฒนาทางด้านร่างกายและด้านสมองของเด็กถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปีแรกไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ ทั้งด้านภาษา การสื่อสาร การจดจำและการเรียนรู้ ดังนั้นช่วง 3 ปีแรกจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กควรให้ความสำคัญทั้งด้านสมองและด้านร่างกายไปพร้อมกัน ซึ่งการพัฒนาร่างกายนั้น สามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และเสริมด้วยการทำงานศิลปะจึงจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อสมองให้มีความเข็งแรงได้             เด็กวัยแรกเกิดจนถึง...